30 september 2021

Venlose bijstandscijfers historisch laag

Begin september werd door het CBS gemeld dat het landelijke uitkeringsbestand het afgelopen jaar was gestegen. Door de coronapandemie zou het Venlose bestand ook flink stijgen, zo werd voorspeld. Die voorspellingen zijn niet uitgekomen. Sterker nog, de Venlose bijstandscijfers zijn gedaald en zijn op dit moment historisch laag. Met een intensieve aanpak werkt Venlo samen met andere partners hard om meer mensen snel aan het werk te krijgen.

Venlose bijstandscijfers historisch laag

Met 2820 verstrekte uitkeringen staat de teller nu (stand 22 september jl.) het laagst sinds jaren. In februari waren dat er nog 2909. Dit betekent een daling van ruim 3% in de afgelopen periode. Een vergelijkbare forse daling in zo’n korte tijd is in geen jaren meer voorgekomen. “De cijfers zijn positief, maar onze gezamenlijke aanpak draagt daar maar voor een deel aan bij,” zegt wethouder Alexander Vervoort (Werkgelegenheid). “Want als gemeente zijn we sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. We krijgen wel steeds beter inzicht in ons bestand en weten dus steeds beter waar nog winst te behalen valt. Dat zit met name in een gerichte, multidisciplinaire aanpak, waarbij we juist gericht kijken naar wat de inwoner nodig heeft. Daar gaan we de komende periode dan ook onze focus op leggen.”

De Venlose aanpak
Uiteraard is de Venlose aanpak er op gericht om mensen te activeren en zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en hen daarmee weer toekomstperspectief te bieden. De aanpak kenmerkt zich door intensieve begeleiding en coaching, direct vanaf de uitkeringsaanvraag. Daarbij zijn competenties en inzet belangrijker dan diploma’s. Vanaf juni van dit jaar is de gemeente gestart met een aanpak per stadsdeel. Door de omgeving van een uitkeringsgerechtigde beter te kennen, is een meer gerichte aanpak mogelijk. De multidisciplinaire samenwerking met o.a. Incluzio maakt deze aanpak ook effectiever.

Verder start de gemeente in het nieuwe jaar met een intensieve, groepsgewijze aanpak. Direct na een uitkeringsaanvraag volgt er een intensieve kennismakingsperiode, waarin gekeken wordt wat de uitkeringsgerechtigde nodig heeft. Ook wordt hij/zij geïnformeerd over rechten en plichten en de verschillende regelingen. Samen worden talenten en drijfveren in beeld gebracht om van daaruit een passende vervolgstap te kunnen zetten, bijvoorbeeld richting vacatures, werkervaringsplaatsen of vrijwilligerswerk. Uiteraard richten we ons ook op mensen die zich al geruimere tijd in een uitkeringssituatie bevinden.

Opvallende ontwikkelingen
Wanneer de Venlose bijstandscijfers onder de loep worden genomen dan valt een aantal zaken op:

• Zo is het aantal inwoners dat een aanmelding doet voor een uitkering fors minder dan voorgaande jaren. Vorig jaar om deze tijd waren er 823 meldingen van personen voor een uitkering. Nu zijn dat er 656. In 2018 en 2019 waren dat er 786 respectievelijk 743.
• Het aantal uitkeringen met een uitkeringsduur van minder dan 6 maanden is bijna gehalveerd. De instroom van dit jaar stroomt dus ook snel uit. Daarnaast wordt bijna 10% van de uitstroom veroorzaakt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De uitstroom vanwege werk is meer dan 40%.
• Meer dan 50% van het Venlose bestand heeft 5 jaar of langer een uitkering. In de aanpak is dat dan ook een belangrijk aandachtspunt.