22 juni 2021

Nieuw Omgevingsplan voor Tegelen

De gemeente Venlo heeft een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan gemaakt voor een deel van Tegelen. Dat is geen gebruikelijk bestemmingsplan. 

Nieuw Omgevingsplan voor Tegelen

Het plan bevat bijvoorbeeld regels over een veilige en gezonde leefomgeving. Dat is een ‘verbreding’ ten opzichte van de gebruikelijke bestemmingsplannen. Zo gaat dit plan o.a. over winkels, woningbouw, evenementen en het gebruik van wegen.

Met dit bestemmingsplan lopen wij al vooruit op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022.

Welk deel van Tegelen?
Het plangebied van het bestemmingsplan wordt begrensd door de Maas, A73, spoorlijn, Industriestraat, Kruisstraat, Erkenkamp, Kloosterstraat. Het betreft niet geheel Tegelen; zo vallen o.a. Steyl en de wijk Op de Heide niet in het plangebied.

Wat verandert er voor u?
• Het centrumgebied van Tegelen is compacter qua omvang. Het betreft de Kerkstraat e.o. die als kernwinkelgebied van Tegelen is aangewezen. Winkels buiten dit compacte centrumgebied, die niet meer in gebruik zijn als winkel, worden niet meer toegestaan.
• Erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan de identiteit, de herkenbaarheid en de leefbaarheid van een stad of dorp. Om het voor Tegelen karakteristieke erfgoed voor de toekomst te behouden zijn er in dit plan extra regels opgenomen. Het gaat dan niet alleen over monumenten, maar ook over historische bebouwingsclusters, beeldbepalende panden, historisch groen en oude waterlopen. In de oude dorpskern bijvoorbeeld komen diverse waardevolle elementen samen. Reden waarom hier bijzondere regels gelden.
• Er zijn regels opgenomen die bepalen dat de dialoog met de omgeving aangegaan dient te worden. Is een omgevingsvergunning nodig op grond van dit bestemmingsplan, dan dient de aanvrager in gesprek te gaan met de omgeving en te beschrijven op welke wijze met die omgeving rekening is gehouden.

De bestaande rechten over bouwen en gebruik worden in het nieuwe plan zoveel als mogelijk gehandhaafd. Op dat vlak verandert er niet zo veel. Wel ziet het plan er iets anders uit dan de gebruikelijke bestemmingsplannen.

Ter inzage legging
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Tegelen ligt als ontwerp ter inzage van 17 juni t/m 28 juli 2021. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend tegen dit bestemmingsplan.
Het plan kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.
U kunt ook het plan inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente. Daarvoor moet u wel eerst een afspraak maken via telefoonnummer 14077.

Zijn er vragen of heeft u behoefte aan een nadere toelichting dan kunt u met een van de volgende personen contact opnemen:

Ger Meerts, 0634497291
Loek Rooden, 0618075876
Carin Sprang, 0618418167
Stijn van den Hoogen, 0634193709