28 april 2021

Kadernota 2022: Gemeente komt eigenaren en huurders tegemoet bij woonlasten.

Venlo is een veerkrachtige en financieel gezonde gemeente. We zien dan ook voldoende mogelijkheden om uit deze coronacrisis te klimmen, zodat we hier prettig kunnen wonen, ongedwongen naar school kunnen gaan en weer kunnen ondernemen of naar het werk gaan. Voor ons is het essentieel dat we er weer bovenop komen zónder dat inwoners en bedrijven daarvoor extra financieel belast worden. Dit staat in de Kadernota 2022, de jaarlijkse opmaat naar de meerjarenbegroting in het najaar.

Kadernota 2022: Gemeente komt eigenaren en huurders tegemoet bij woonlasten.

Om in deze lastige tijd een gebaar te kunnen maken wil Venlo de woonlasten – waar een stijging op handen is- voor alle inwoners en ondernemers bevriezen. De gemiddelde totale kosten voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan voor woningen ( koop en huur) en niet-woningen dus niet omhoog, ook niet met de inflatie.

Uitdagingen
Venlo staat er momenteel financieel positief voor (het verwachte resultaat van de begroting is 14 miljoen euro). Maar laten we ons niet rijk rekenen. Een groot deel van die zwarte cijfers zijn incidentele gelden, inkomsten die eenmalig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van de incidentele compensatie van het rijk voor bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Ook zijn er nog altijd uitdagingen die we moeten aangaan, want het geld dat we van het Rijk en de provincie krijgen is niet altijd voldoende. Zo leggen we, net als alle andere gemeenten, nog steeds fors op de jeugdzorg. Daarbij zetten we in op bestrijding van armoede, laaggeletterdheid en onveiligheid in wijken en dorpen. Een prettige gemeente om in te wonen, werken en leren is ook een groene gemeente. Naast het op orde houden van alle parken, bossen, lanen en perken gaat Venlo nog eens 100.000 nieuwe planten en 300 bomen aanplanten. Hiervoor werd al eerder 650.000 euro vrijgemaakt. En dan niet te vergeten de energie- en klimaatopgave, we willen immers op een duurzame wijze de toekomst in.

Bij dit alles is het belang van een sterke regio groot. Alleen door samen te werken word je krachtiger en financieel solide. Zo vormen de RegioDeal en de regionale investeringsagenda een stevig fundament onder de samenwerking met Rijk en Provincie. Wij willen immers dat Venlo en de regio aantrekkelijk zijn en blijven voor inwoners, bedrijven, culturele en maatschappelijke instellingen. Een duurzame, economisch sterke stad met een groot hart.

Bewogen jaar
We kijken terug op een zeer bewogen jaar. Met veel persoonlijk leed en ondernemers die zwaar onder druk zijn komen te staan. De gemeente Venlo heeft inwoners en ondernemers waar mogelijk geholpen en ondersteund. Ook al waren we vaak met handen en voeten gebonden, waar mogelijkheden waren hebben we die aangegrepen. Zo maakten we het vorig jaar zomer voor horecaondernemers mogelijk dat de terrassen in de hele gemeente mochten uitbreiden om de anderhalvemetermaatregel te kunnen toepassen. Ook werd er een coronafonds in het leven geroepen om financiële klappen bij ondernemingen en instellingen op te vangen. Daarbij werd er veel ver- en gebouwd in Venlo. Er zijn 268 nieuwbouwwoningen gebouwd en bijna 400 bouwvergunningen uitgegeven. Ook hebben 12.500 huishoudens gebruikgemaakt van de energievouchers om hun woning duurzamer te maken.

De coronacrisis zette ook een grote stempel op het schooljaar 2019-2020. Er werd veel gevraagd van scholieren. Thuis lessen volgen en klasgenoten missen waren een grote mentale aanslag op de jongeren. Toch koos een groot aantal scholieren ervoor de school niet voortijdig te verlaten. De gestage daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters heeft zich ondanks de coronacrisis voortgezet. Dit mede dankzij onze intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen en sociale partners. In 2018-2019 verlieten 151 scholieren vroegtijdig de school, in schooljaar 2019-2020 waren dit er 118. 

Wat ook daalde is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Al vier jaar daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Venlo gestaag, ook tijdens de coronacrisis dus. Daarbij zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen gaan. Werden vanuit het WerkgeversServicepunt (WSP) in Noord-Limburg in 2019 nog 80 mensen uit de Banenafspraak bemiddeld naar werk, in 2020 waren dat er ruim 130.

Kortom, prettig wonen, goed onderwijs, voldoende werk en vooruitstrevende bedrijvigheid, zónder verhoging van de lokale lasten; dat is wat Venlo voor ogen heeft.

De Kadernota 2022 wordt op 28 april, samen met de voorlopige resultaten uit de jaarrekening 2020, toegelicht aan de gemeenteraad. Op 26 mei volgt de besluitvorming.

De volledige Kadernota 2022 vindt u in de bijlage.