23 november 2020

FinRap geeft een bemoedigend beeld voor gemeente Venlo

Deze week is de Finrap gepresenteerd. Deze financiële rapportage geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten van de gemeente tot 1 september. Hiermee schat de gemeente in hoe de jaarrekening er waarschijnlijk uitziet. Ook kan de raad met deze tussentijdse analyse nog inschatten of voorgestelde wijzigingen in de begroting, veelal technisch, doorgevoerd kunnen worden. 

FinRap geeft een bemoedigend beeld voor gemeente Venlo

Realistische begroting met positieve meevallers
De FinRap geeft een bemoedigend beeld. Naar verwachting heeft de gemeente een positief resultaat van 6,1 miljoen euro. Dit komt grotendeels voort uit incidenteel geld. Ook begroot de gemeente behouden; mogelijke risico’s nemen we direct mee, terwijl we meevallers pas in de boeken zetten als ze echt gerealiseerd zijn. 

Incidentele voordelen voor de gemeente
We praten over incidenteel geld als niet structureel voorzien is. In dit geval gaat het grotendeels om geld binnen het gemeentefonds; eenmalige compensaties of het eénmalig stopzetten van eerder opgelegde kortingen vanuit het Rijk. Voor Venlo vallen deze positief uit. Omdat daarnaast strak is gestuurd op de begroting levert dit een verwacht positief resultaat op. 

Uitvoering op koers ondanks Corona
Naast de positieve financiële verwachting ligt ook de uitvoering van beleid op koers. De meeste activiteiten zijn of worden uitgevoerd, ondanks de extra inspanning die sinds maart geleverd wordt op het gebied van gezondheid, veiligheid, economie en sturing.  De basistaken gaan door en voor het publiek blijven we zoveel mogelijk beschikbaar. Activiteiten met fysieke contacten waren niet of slechts beperkt mogelijk. Voor de komende tijd bekijken hoe we, met behulp van digitale middelen, dit weer kunnen oppakken. 

Financiële gevolgen Corona
Naast de enorme maatschappelijke impact van Corona die nog niet voorbij is, krijgen we een beter beeld van de financiële gevolgen van deze crisis. Hoewel wij ervan uitgaan dat alle kosten gecompenseerd worden door het Rijk, is het niet zeker dat alle posten, die wij als gemeente onder corona laten vallen, ook zo gecompenseerd gaan worden.  Een deel komt dit door hogere kosten, extra kwijtscheldingen vanuit de Gemeente naar ondernemers, maar ook door wederom behoedzaam te rekenen. Door de positieve resultaten van de gemeente hoeft dit niet opgevangen te worden uit het eerder al gereserveerde Coronafonds, maar kan dit binnen de gewone kosten meegenomen worden.  

Investeren en reserveren
Op basis van deze Finrap verwacht de gemeente een positief resultaat. Dat is prettig, zeker in een tijd waarbij we onverwachte kosten op kunnen vangen en juist kunnen investeren. Indien deze positieve resultaten gerealiseerd worden, stellen we de volgende denkrichtingen voor aan de raad; Enerzijds stellen we voor om – bovenop het reeds bestaande fonds van 2 miljoen – extra geld te reserveren voor het Coronafonds om de inwoners en ondernemers waar nodig te ondersteunen of nadelige economische effecten te ondervangen.  Anderzijds vragen we de raad een deel van dit positieve resultaat te reserveren voor onze bijdrage aan de regiodeal en regionale investeringsagenda. Door deze regionale investeringen kunnen we rekenen op extra geld vanuit rijk en provincie. Hiermee verstevigen we onze gemeente voor inwoners en ondernemers.  

Bekijk de finrap en de bijbehorende infographic. Woensdag 25 november is er voor de raad een themabijeenkomst, deze is te volgen via https://venlo.raadsinformatie.nl/live