26 augustus 2020

Venlo verleent subsidie aan Jeugdeducatiefonds

Het Venlose college heeft recent besloten om voor de komende 4 schooljaren een subsidie van € 72.000,- toe te kennen aan het Jeugdeducatiefonds. Met dit geld helpt het fonds de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten. In Venlo werkt het Jeugdeducatiefonds al een aantal jaren samen met drie basisscholen: De Toermalijn, Mikado en Taal & Lent. Met ingang van het nieuwe schooljaar sluit ook basisschool Kleur-Rijk aan. Door deze gemeentelijke cofinanciering kunnen de vier scholen een totaalbedrag van € 208.000,- besteden in de komende 4 jaar. 

Venlo verleent subsidie aan Jeugdeducatiefonds

Ondersteuning via het onderwijs is noodzakelijk, omdat uit onderzoek blijkt dat leerlingen uit de armste gezinnen het minder goed doen op school. Daardoor is er sprake van toenemende kansenongelijkheid. Scholen met veel kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie hebben meer extra financiering nodig om zo de kansen voor hun leerlingen te vergroten. De school is de basis voor veel kinderen en de leerkracht speelt een cruciale rol in hun begeleiding.

Wethouder Frans Schatorjé (Onderwijs): “Door via basisscholen kinderen uit arme gezinnen te ondersteunen, worden de toekomst- en participatiemogelijkheden van deze kinderen vergroot. Daarmee proberen we de armoedespiraal van het gezin te doorbreken en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze subsidie voor het Jeugdeducatiefonds leveren we daar een bijdrage aan.” 

Elke school ontvangt vanuit het landelijke fonds een budget van € 13.000,- per schooljaar. Daarvan zorgt de gemeente voor een cofinanciering van € 4.500,- vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet o.a. meer dan de helft van de leerlingenpopulatie opgroeien in armoede; 150% van het minimum loon. En moet de school een activiteitenplan opstellen waarbij het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden centraal staat. Bijvoorbeeld door samen met de bibliotheek activiteiten te organiseren voor kinderen en hun ouders. Of door de aanschaf van themaleesboeken voor kleuters en leesboeken voor dyslectische kinderen.  

Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en is geen tweede gemeenteloket. Dus daar waar de Venlose jeugdfondsen geen uitkomst bieden, kan het Jeugdeducatiefonds mogelijk wel ondersteunen.