08 mei 2020

Venlo maakt subsidiebeleid meer objectief en transparant

In opdracht van de raad heeft het college de afgelopen periode het Venlose subsidiebeleid herijkt. De beoordeling en toekenning van de subsidies is daarmee objectiever en transparanter geworden. 

Venlo maakt subsidiebeleid meer objectief en transparant

Het college wil subsidies nadrukkelijker inzetten als sturingsinstrument. Subsidies moeten dus vooral een bijdrage leveren aan het realiseren van de Venlose ambities en beleidsdoelstellingen.

Het oude subsidiebeleid was gedateerd en deed geen recht aan de huidige beleidsdoelen. De nieuwe subsidieregels moeten er toe leiden dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekking verbeteren. “We kunnen gemeenschapsgeld maar één keer uitgeven. Dus willen we zeker weten dat de subsidies die we verstrekken ook bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen,” stelt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn & Onderwijs). 

Deze nieuwe regels zijn gebaseerd op het lopende beleid en vormen het startpunt voor dit subsidiebeleid. De precieze effecten van de nieuwe subsidieregels worden pas later dit jaar bekend. Mochten de nieuwe regels leiden tot een onvoorzien en onevenredig nadelig effect voor een organisatie dan kan het college ingrijpen en een subsidiebesluit aanpassen. Schatorjé: ”Het is niet de bedoeling dat organisaties vanwege deze nieuwe regels in de problemen komen. Wij laten onze verenigingen niet vallen en zullen waar nodig zorgen voor een zachte landing.”    

Venlo verstrekt subsidies aan zo’n 450 organisaties, variërend van sportverenigingen, toneelgroepen en grootschalige evenementen. Vóór 1 oktober 2020 kunnen zij een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Een ambtelijke werkgroep binnen de gemeente zorgt voor een eenduidige registratie en zal vervolgens op basis van de nieuwe regels de subsidieaanvragen beoordelen. Uiteraard zullen organisaties hierover tijdig bericht ontvangen. Voor de basisinfrastructuur cultuur (De Maaspoort, Bibliotheek, Grenswerk, Kunstencentrum Venlo en Museum van Bommel van Dam) loopt een afzonderlijk traject.