03 april 2020

Venlo in tijden van de coronacrisis

De burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Venlo hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad over Venlo in tijden van de coronacrisis.

Venlo in tijden van de coronacrisis

De wereld is in de greep van een ernstige virusuitbraak met verstrekkende gevolgen. De coronacrisis heeft het openbare leven in Nederland grotendeels tot stilstand gebracht. Via digitale netwerken proberen mensen met elkaar in contact te blijven en houden bedrijven en instanties de zaken zoveel mogelijk draaiende. Onzekerheid over het verloop en de duur van de corona uitbraak bemoeilijkt het maken van een goede inschatting over welke effecten een rol gaan spelen op de lange termijn. Echter, hoe onwerkelijk de situatie ook is waarin we op dit moment verkeren, ook deze crisis gaat voorbij.

Overal in Nederland zijn colleges van Burgemeester & Wethouders, en burgemeesters vanuit hun specifieke positie in tijden van crisis, druk doende om te sturen op de publieke belangen in de gemeenten. Zo ook in de gemeente Venlo. Samen met onze medewerkers en in afstemming met onze maatschappelijke partners wordt de grootste prioriteit gegeven aan het op orde houden, en waar nodig op orde brengen, van de vitale processen in onze gemeente. We zitten nu midden in de crisis en risicobeheersing is daarbij van groot belang. Zowel bestuurlijke, inhoudelijke, juridische en financiële aspecten vragen hierbij onze bijzondere aandacht.

Daarnaast vindt de reguliere dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen ook ‘gewoon’ doorgang. Ook in deze turbulente periode worden uitkeringen verstrekt, paspoorten uitgegeven, bouwvergunningen verleend en bestemmingsplannen voorbereid. Hier hebben onze burgers en bedrijven recht op. En getuige het vele extra telefoon- en e-mailverkeer, wordt dit ook zeer op prijs gesteld. In algemene zin geldt uiteraard dat onze werkzaamheden en dienstverlening altijd binnen de kaders van de crisisvoorschriften van het Rijk, en hiervan afgeleid de Veiligheidsregio, worden uitgevoerd.

Het op orde hebben of brengen van vitale processen tijdens de crisis is niet genoeg. Wij weten nu al dat de maatschappelijke en economische effecten in 2020 en wellicht ook in 2021 op zijn zachtst gezegd zeer stevig zullen zijn. Voor een stad als Venlo is het van belang dat we hierop anticiperen, zodanig dat we ook een bestuurlijke agenda hebben die ingericht is op de periode ná de coronacrisis. Daar waar andere overheden wellicht noodgedwongen stilstaan of enkel kunnen inzetten op het dagelijks beheersen van de situatie, willen wij perspectief bieden en samen sterker uit de crisis komen. Onze bestuurlijke positie als centrumstad is daarbij primair van belang. Uiteraard speelt ook mee dat wij weer financieel gezond zijn, goed georganiseerd en beschikken over een lokale en regionale beleidsagenda die maatschappelijk en economisch bezien veel perspectief biedt.

Onze bestuurlijke lijn hebben wij daarom, in de context van de coronacrisis, opnieuw gedefinieerd. Absolute prioriteit blijft uiteraard het op orde houden en op orde brengen van alle vitale processen in onze gemeente. Hiervoor is een crisisorganisatie ingericht. De lokale beleidsagenda, vervat in uw programmabegroting, wordt zoveel als mogelijk voorbereid en uitgevoerd. Onze gemeentelijke organisatie zal in afstemming met haar partners de onderliggende werkprocessen bijstellen of wijzigen. De regionale beleidsagenda, gebaseerd op een regiovisie en diverse kansrijke regionale plannen zal eveneens zo veel als mogelijk worden voorbereid en uitgevoerd. Regionaal wordt afgestemd hoe wij onze organisatie en investeringen hierop kunnen laten aansluiten.

Met uw raad delen wij de komende periode een aantal majeure voorstellen zoals het jaarrekening-resultaat, de kadernota en de begroting. In deze documenten zullen wij beleidsmatig en financieel additionele voorstellen doen om extra maatschappelijk en economisch perspectief te bieden. Deze voorstellen zullen onderscheidend zijn. Wij willen immers dat Venlo, sterker nog als voor de crisis, een stad is met een aantrekkelijk perspectief voor inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. 

Crisis of niet, uiteraard vervullen wij onze plicht om uw raad actief inlichtingen te verschaffen en hierover verantwoording af te leggen. Middels onze gebruikelijke overlegstructuren en diverse communicatiekanalen zullen wij een extra inspanning doen om uw raad gevraagd en ongevraagd te informeren en uiteraard te betrekken.

Tot slot spreken wij onze dank uit voor het door u in ons gestelde vertrouwen in deze crisisperiode. Besturen in crisistijd is immers geen sinecure. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo
De gemeentesecretaris