13 februari 2020

Herinrichting openbare ruimte Keulsepoort en omgeving

Op 11 februari heeft het college ingestemd met het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte Keulsepoort. De opdracht voor herinrichting van de Keulsepoort heeft duidelijke kaders meegekregen. 

Herinrichting openbare ruimte Keulsepoort en omgeving

Zo moet de Keulsepoort een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad worden. Een omgeving waarin het erfgoed van de historische Keulsepoort weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Waar voldoende ruimte is voor de belangrijke evenementen in onze stad, zoals de Venloop en de Boëtegewoëne Boëtezitting. Waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen rondom de tijdelijke parkeergarage Arsenaal, het nieuwe Museum van Bommel van Dam en het Limburgs Museum. En waarin de gemeentelijke ideeën op het gebied van klimaat, vergroening en het voorkomen van hittestress in de binnenstad meegenomen zijn. Die visie ligt er nu.

Visie
De visie op de herinrichting Keulsepoort vindt zijn oorsprong in de plek zelf. De historische Keulsepoort was de grens van de stad. Buiten de Keulsepoort (Deken van Oppensingel, Julianapark etc.) was het groene buitengebied. Dit wordt nu verbeeld in de vorm van een stevige vergroening van de Keulsepoort met daarin routes en paden. De hoger gelegen entree van het Limburgs Museum is alzijdig bereikbaar via paden en flauwe hellingbanen. Zo ontstaat er op die plek een groene helling met zitplekken. In het eindbeeld is de Keulsepoort een aantrekkelijke ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven. Een echte poort naar de stad.

Het gaat dus een autoluwe omgeving worden met een optimale verblijfskwaliteit. Dat is het eindbeeld dat wordt nagestreefd. Gezien de overige ontwikkelingen in het Museumkwartier gaan daar nog zeker enkele jaren overheen. Het ontwerp legt daarvoor wel de basis maar er wordt in stappen en in overleg met de omgeving naar toe gewerkt.

Verkeer
Met de herinrichting van de openbare ruimte worden ook verkeerskundige maatregelen getroffen. Doel daarvan is het eenduidig maken van de routes voor de verschillende verkeersstromen. Het gebied blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer; het gebruik van de Keulsepoort voor doorgaand (sluip)verkeer wordt daarentegen ontmoedigd. Het stappenplan voor de verkeersmaatregelen is als volgt:
        
-     Voor de periode 2020/2021 komt er een inrijverbod, komend vanuit de Deken van Oppensingel in de rijrichting Keulsepoort, ter hoogte van de bevoorradingsentree Limburgs Museum. Komend vanuit de andere richting (Nassaustraat, Parade, Spoorstraat Keulse Poort) kan het verkeer wel via de Deken van Oppensingel weg.
Het gebied blijft dus bereikbaar voor autoverkeer. Wel zal de auto, meer dan nu het geval is, ‘te gast’ zijn. Hierdoor verbetert de verblijfskwaliteit in het gebied enorm en wordt het voor iedereen overzichtelijker en veiliger. Bijkomend effect is een vermindering van verkeer op de kruising Spoorstraat-Koninginnesingel, waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden tussen auto’s en fietsers.

-     In het 2e kwartaal van 2020 en in het 2e kwartaal van 2021 laat de gemeente verkeersonderzoeken uitvoeren. Er wordt een 0-meting gedaan (in de huidige situatie) alsook metingen na de herinrichting (bedoeld om de effecten te meten). Ook volgen er wederom gesprekken met de belanghebbenden om de vervolgstappen te bepalen.

-    Als extra maatregel zou nog een poller in de Spoorstraat nabij de aansluiting met de Keulsepoort geplaatst kunnen worden. Vanwege kostenefficiency worden de voorzieningen voor een eventuele pollerplaatsing wel al meegenomen. De pollerplaatsing zelf blijft echter – zoals afgesproken met de omgeving - achterwege. Nut en noodzaak daarvan wordt te zijner tijd gezamenlijk bekeken aan de hand van de verkeersgegevens.

Het ontwerp alsook de verkeerskundige maatregelen zijn tot stand gekomen na een proces van gesprekken met belanghebbenden: een aparte klankbordgroep met direct omwonenden, ondernemers, VenloPartners en VenloStad.com, en met vertegenwoordigers vanuit evenementen, Museum van Bommel van Dam en Limburgs Museum (Provincie) en in afstemming met de Adviesgroep Parkeren en Bereikbaarheid.