04 november 2019

Samenvatting bijeenkomst Kazerne Kwartier: ‘Spiegelen aan de stad’

Vanaf eind 2018 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie voor het Kazerne Kwartier. In gesprek met de stad, betrokkenen en experts heeft de gemeente in samenwerking met bureau West8 het afgelopen jaar de ideeën en plannen voor het kazerneterrein uitgewerkt.

Samenvatting bijeenkomst Kazerne Kwartier: ‘Spiegelen aan de stad’

Tijdens de openbare bijeenkomst op 24 oktober zijn de plannen gepresenteerd en konden de aanwezigen op thema nog het gesprek aangaan. Later dit jaar kan de definitieve stedenbouwkundige visie dan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Definitief betekent overigens niet in beton gegoten. Om de komende tien tot vijftien jaar een stapsgewijze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt gekozen voor een mix van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en horeca. De stedenbouwkundige visie biedt de richting en de kaders voor deze gefaseerde gebiedsontwikkeling. Daarbij is het goed te kunnen vermelden is dat er al veel interesse is om op het kazerneterrein aan de slag te gaan.

Tijdens de bijeenkomst waren de geluiden overwegend positief. Daar waar eerst de verbinding met bezoekers buiten Venlo werd gezocht, biedt het huidige plan perspectief voor de eigen inwoners en blijft het bereikbaar voor de bezoeker van de stad. Kritische noten waren er ook. Deze zullen we meenemen in de uitwerking van de definitieve visie, zodat er uiteindelijk een nog betere balans kan worden gevonden tussen de diverse belangen, wensen en meningen van de betrokkenen.

Hieronder volgt een samenvatting van de reacties van de aanwezigen op de thema’s Wonen en voorzieningen, Verbindingen en Cultuurhistorie & erfgoed:

Wonen en voorzieningen (programma):
Op het Kazerne Kwartier ziet men graag ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, startups en studenten. Dat geeft het gebied de juiste energie en identiteit.
Het Kazerne Kwartier biedt een uitgelezen kans om op gebiedsniveau te laten zien op welke wijze gebiedsontwikkeling op duurzame wijze vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld de manier waarop met water, energie, materiaalgebruik en ecologie kan worden omgegaan die zo min mogelijk mens en omgeving belasten.   
Om het Kazerne Kwartier en de binnenstad van Venlo echt met elkaar te verbinden moet de gemeente 100% inzetten op een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Maas tussen de Oude Markt en de appelplaats. Ook de Raaijweide moet toegankelijk zijn vanaf de brug. Venlo moet geen geld en moeite stoppen in het verbreden van de spoorbrug of het herinrichten van de stadsbrug. Voor financiering moet aanspraak gemaakt worden op ontwikkelaars, provincie, Rijk en Europa. Als dit niet aan de voorkant wordt opgepakt, dan komt ie er nooit meer en dat is voor altijd een gemiste kans.

Verbindingen (infrastructuur en bereikbaarheid):
Aandacht moet er zijn (zorgen zijn geuit) dat we de consequenties voor de te nemen verkeersmaatregelen niet te klein onderzoeken, maar gemeente-breed onderzoeken.
Belangrijkste verbinding is de verbinding over de Maas. Deze moet goed en logisch zijn vanuit beide stadsdelen.
Aansluiting Antoniuslaan op Eindhovenseweg moet blijven.
Aandacht voor rotonde Kazernestraat richting Burg. Gommansstraat. Maatregelen treffen aan rotonde ter verbetering van de veiligheid.
Bereikbaarheid station Blerick: zorgen voor een prettige bereikbaarheid van de perrons.

Cultuurhistorie & erfgoed:
Het fort wordt onvoldoende verbeeld en zou in volle glorie moeten worden herbouwd.
Kazernelaag (bestaande kazernegebouwen) nadrukkelijker positioneren in het plan.
Een mooie combinatie zoeken tussen de bestaande erfgoedlagen (fort en kazernegebouwen) en de nieuw te realiseren bouwlaag.
Er was erkenning dat de verschillende erfgoedlagen elkaar raken en dat deze knelpunten door West8 evenwichtig in de plannen een plek hebben gekregen.
Men vroeg aandacht voor de zichtlijnen tussen Venlo binnenstad en het kazerneterrein.
De keuze om de driedimensionale verbeelding op verschillende wijzen te laten zien kon op goedkeuring rekenen: Op de ene plek de gracht beleven, op andere plekken kan de hoogte van de oorspronkelijk fortmuur worden ervaren of zijn de contouren zichtbaar in het landschap.