08 oktober 2019

Voortgang visieontwikkeling Kazerne Kwartier

Vanaf het moment dat eind 2018 besloten werd met de vorige plannen te stoppen, is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor het Kazerne Kwartier. Een visie met een duidelijke koers, maar ook met voldoende flexibiliteit, zodat veranderingen of wensen in de toekomst inpasbaar blijven.

Voortgang visieontwikkeling Kazerne Kwartier

Ontwikkelperspectief
Vóór de zomer zijn de eerste contouren van een nieuw ontwikkelperspectief gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Een ontwikkelperspectief geeft richting aan de invulling van een gebied. Het gebied zal een belangrijke impuls gaan geven aan de verbinding tussen beide stadsdelen. Inzet is één stad met de Maas in het midden. De komende vijftien jaar willen we het gebied stapsgewijs ontwikkelen. We kiezen daarbij voor een mix van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en horeca. De visie geeft een duidelijke richting en biedt tegelijk ook voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op toekomstige kansen. Een goede balans tussen ambitie en realisme.

Cultuurhistorie

In de nieuwe plannen is er veel aandacht voor de rijke cultuurhistorie in het gebied. Zo krijgt het fort, de kazernegebouwen en de appelplaats een prominente plek in de ontwikkeling. In de uitwerking van dit thema betrekken we belanghebbenden en experts.

Betrokkenheid
De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt, zodat later dit jaar de stedenbouwkundige visie voor het gebied kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. De visie geeft een beeld van wat mogelijk is in het gebied, hoe initiatieven ingepast kunnen worden en welke beperkingen het gebied kent. Belanghebbenden, gebruikers, experts en inwoners zijn betrokken in de doorontwikkeling op de thema’s voorzieningen en wonen, cultuur en erfgoed, infrastructuur en bereikbaarheid.

Vervolgbijeenkomst
Op 24 oktober a.s. organiseren we, van 19.00 tot 21.00 uur, een vervolgbijeenkomst in het Stadskantoor. We zullen u dan de huidige stand van de stedenbouwkundige visie presenteren. Na de presentatie is het mogelijk om op thema het gesprek aan te gaan. Uw bijdrage kunnen we mogelijk nog meenemen in de uitwerking van de definitieve visie. We horen graag wat u ervan vindt.

Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen dan kunt u zich vóór 22 oktober aanmelden via h.haagmans@venlo.nl.