03 oktober 2019

Venlose begroting weer met zwarte cijfers

College kiest voor concrete zaken dicht bij huis. Er zit weer wat lucht in de begroting van Venlo en dus kan er op een behoedzame manier geïnvesteerd worden. Het college kiest daarbij voor zaken die inwoners belangrijk vinden. Dat is de kern van de begroting voor 2020.


U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

De economie draait goed, de regionale werkloosheid is gehalveerd en het Rijk verwacht voor de vierde keer een overschot op de begroting. Desondanks staat de gemeente Venlo nog steeds voor grote uitdagingen, zowel financieel als inhoudelijk. Daarom past behoedzaamheid; de tekorten op de Jeugdzorg zijn bijvoorbeeld nog niet opgelost en begrote ontwikkelingen zijn nog geen gerealiseerde bedragen.

Aangezien de belangrijkste reserves wel –eerder dan verwacht- op peil zijn, wil het college weer gaan investeren in de stad. Met mate, maar ook om recht te doen aan de opgave van Venlo als aantrekkelijke centrumstad. Zo wordt voorgesteld om de bouw van een nieuw zwembad in Blerick voor te bereiden. Dit moet komen bij de huidige locatie van De Wisselslag; het buitenbad kan dan in beginsel ook open blijven. Hiervoor is de komende twee jaar 1 miljoen euro beschikbaar aan voorbereidingskosten. Voor de sportaccommodaties wordt vijf ton voorbereidingskosten ingezet. Sportvelden en gymzalen moeten bij de tijd worden gebracht en kunnen ook slimmer worden gebruikt. Ook daarvoor worden plannen gemaakt.

Wijkbeheer is een tweede belangrijk thema. Volgend jaar is 650.000 euro uitgetrokken om te zorgen dat het groen in de wijken en dorpen er beter bij ligt. Ook komen er meer handhavers op straat, om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Wethouder Frans Schatorjé legt uit dat er een lijn zit in de keuzes die nu gemaakt worden: "De kosten zijn beheersbaar en het gaat om zaken die mensen direct merken. We hebben goed geluisterd tijdens de buurtcafés en naar de bijdrages vanuit de gemeenteraad."

Duurzaam
Verder worden negen basisscholen verspreid over de hele gemeente, de komende jaren verbouwd en duurzaam gemaakt. Enkele historische panden in de binnenstad worden gerestaureerd en er is geld voor het centrummanagement in Tegelen, Blerick en Venlo.
Ook komt er een fonds voor duurzaamheid van 1 miljoen, zodat de stad kan worden aangepast aan de klimaatverandering, en we uiteindelijk kunnen stoppen met aardgas. Eén wijk wordt hiervoor proefgebied.

Van een subsidiekorting is in 2020 nog geen sprake. Verenigingen en instellingen kunnen zo beter inspelen op de nieuwe uitgangspunten die gaan gelden voor het verstrekken van subsidie vanaf 2021. Het college gaat uit van het principe: eerst het verhaal, dan het beleid en dan pas de keuzes. Voor de grote projecten geldt dat de voorbereiding doorgaat, maar dat pas besluiten worden genomen als er een solide onderbouwing ligt en er goede afspraken zijn gemaakt over de risico's.

"Twee jaar lang is financieel pas op de plaats gemaakt," licht wethouder Ad Roest van Financiën toe. "Alle meevallers gingen naar de reserves, alle tegenvallers moesten worden opgelost. Het strakke beleid heeft gewerkt want de reserves zijn eerder op peil dan we verwachtten. Venlo schrijft weer zwarte cijfers, en de provincie is het eens met onze aanpak."

Venlo groeit
Het wil dus niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Voor jeugdzorg was er ook dit jaar te weinig geld beschikbaar; dit tekort wordt aangevuld uit de algemene middelen en zicht op een structurele oplossing is er nog niet. Ook de woonlasten blijven een aandachtspunt. Door het stijgen van de afvalstoffenheffing gaan de gemiddelde woonlasten omhoog. Ondertussen gaat het financieel herstel nog steeds door.

Een opvallend lichtpunt is er ook. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS hebben een nieuwe prognose afgegeven voor het inwonertal van Venlo in 2035. Deze ligt hoger dan waar tot nu toe mee gerekend werd. Wethouder Schatorjé. "Dat is bemoedigend omdat eruit blijkt dat ons beleid werkt. En dat Venlo een stad met toekomst is."

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. De vergadering vindt plaats op 6 en 8 november.

De volledige begroting kunt u hier terug lezen.

Daarnaast heeft elke bestuurder een eigen videoboodschap over de begroting:
Burgemeester Scholten
Ad Roest
Frans Schatorjé
Erwin Boom
Alexander Vervoort
Marij Pollux
Sjors Peeters