28 juni 2019

‘Perspectief op Werk’-plan in de startblokken

Vandaag hebben LWV-kringvoorzitter Frank Nelissen en wethouder Alexander Vervoort namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hun handtekening gezet onder de aanvraag ‘Perspectief op Werk’. Met deze bijdrage van het Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste 350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning.

‘Perspectief op Werk’-plan in de startblokken

Werkgevers, gemeenten, UWV en onderwijspartijen erkennen dat deze ambitie een gezamenlijke opgave is. Naar verwachting zal het Rijk in augustus van dit jaar een subsidie van 1 miljoen euro toekennen. Een jaar later is, bij succes, eenzelfde bedrag beschikbaar.

‘Perspectief op Werk’ vormt een extra impuls voor het project ‘Door inzicht aan de slag’ uit 2018. In dit project hebben de gemeenten in Noord-Limburg en UWV samen met de provincie Limburg afgesproken een duidelijk profiel op te stellen van 1450 werkzoekenden. Door de competenties van deze werkzoekenden inzichtelijk te maken, is een match op passend werk eerder gemaakt. De afgelopen jaren is de ‘top groep’ van werkzoekenden al vrijwel geheel naar werk begeleid. De huidige werkzoekenden hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn moeilijker te begeleiden naar passend werk.

“De regio Noord-Limburg is een sterke arbeidsmarktregio met veel potentieel,” stelt de Venlose wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). “Dat potentieel willen we natuurlijk maximaal benutten. Met het project ‘Perspectief op Werk’ leggen we de focus op het werkfit maken van werkzoekenden om vervolgens de stap naar werk te kunnen maken. Ook versterken we met dit project de samenwerking tussen werkgevers, (semi-) overheden, onderwijs en andere schakels in onze arbeidsmarktregio. Op die manier gaan we ook een groot deel van deze werkzoekenden en mensen in een uitkeringssituatie uiteindelijk succesvol matchen naar een duurzaam betaalde baan. Daar ben ik van overtuigd.”

Frank Nelissen, voorzitter kring Noord-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging, vervolgt: “Wij zien ‘Perspectief op Werk’ als een versterking van de eerder ingezette koers van Door inzicht aan de Slag: niet meer kijken naar diploma’s maar naar competenties. De LWV zal haar leden nauw betrekken bij dit project en gesprekken aangaan met meer dan 100 werkgevers."

Matchen naar werk betekent hier bijvoorbeeld ook proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen en leerwerkarrangementen. Intensieve coaching en begeleiding en een nauwere samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheden binnen de arbeidsmarktregio moeten het project ‘Perspectief op Werk’ tot een succes maken. De aangevraagde rijksmiddelen hebben daarbij een belangrijke aanjaagfunctie.