08 mei 2019

Venlo presenteert betere resultaten

De komende maand kijkt de Venlose gemeenteraad terug op 2018. Hoe zijn de resultaten? Zijn alle doelen behaald? En is er succesvol bespaard?

Venlo presenteert betere resultaten

Daarnaast worden er kaders gemaakt voor 2020. Nu worden de doelen gesteld. In november wordt bij de begrotingsbehandeling de gedetailleerde uitwerking van deze plannen besproken. De gemeente Venlo staat voor een immense uitdaging. Dat was al bekend toen de coalitie een jaar geleden aantrad. Tegelijk laat de Kadernota zien dat er steeds meer positieve kansen zijn voor Venlo.

Drie uitgangspunten
De koers is glashelder. Met drie uitgangspunten: ‘Samen, Duurzaam en Financieel verantwoord.’ Samen betekent investeren in draagvlak met omwonenden. Duurzaam staat voor het aanpakken bij de bron en geen losse pleisters plakken. En financieel gesproken is er bereidheid om te investeren, maar wel met geld dat er is. Kortom: zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Het ongeduld in de samenleving is begrijpelijk, maar een goed eindresultaat blijft voorop staan.

Eén jaar nu zit het college aan het stuur van de stad. Dat is kort – in elk geval nog te kort om het tij volledig te keren. Veel zaken zijn inmiddels wel opgepakt en verbeterd. Om maar met de gemeentelijke organisatie te beginnen. De opgave is groot, dat bleek wel in de recente discussie rondom de teamplannen. Aan verbetering wordt inmiddels hard gewerkt.

Minder tekort

Vanaf het begin is het huishoudboekje prioriteit nummer één geweest. Er moest rust komen in de begroting. Het gaat veel beter dan begroot. 6,9 miljoen minder tekort. Belangrijk hierbij is uiteraard de aanbesteding geweest in het Sociaal Domein, die succesvol en binnen de budgettaire bandbreedte is afgerond.

Ook is het gelukt om de risico’s te minimaliseren, dankzij goede afspraken met de Provincie Limburg. Het weerstandsvermogen is eindelijk weer boven de streefwaarde. Dat is goed nieuws. De reserves groeien. Dit schept een basis van waaruit gewerkt kan worden aan ambities.

Projecten in Venlo
Overigens is het niet alleen bezuinigen wat de klok slaat. Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd. Er ligt een bestuursakkoord met de Provincie. Er zijn belangrijke besluiten genomen over het Kazerneterrein, Q4, Maaswaard, Meer Maas Meer Venlo en de Vierpaardjes. Museum Van Bommel Van Dam is verzelfstandigd. En de voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn in volle gang.

In Vastenavondkamp is het buurtbudget geïntroduceerd. Iets wat nog nooit eerder vertoond is in Venlo. Er wordt gewerkt aan de realisatie van de Samenlevingsagenda per wijk. Eind vorig jaar zijn 23 buurtcafés georganiseerd. De tweede ronde is gestart en een derde ronde volgt komend najaar.

Nog steeds werk aan de winkel
Er gebeurt dus beslist veel in Venlo. Helaas gaat niet alles goed. Op veel plekken in de organisatie is sprake van beperkte middelen. Waar het serieus knelt, wordt gewerkt aan een oplossing. Een recent resultaat is het nieuwe team ‘Veiligheid en Wijkgericht Werken’. Daarmee wordt beter ingespeeld op de vragen uit de samenleving. Ook zijn er meer handhavers aangesteld. En is de juridische capaciteit opgeschroefd.

Capaciteit is echter, net als geld, nooit de enige oplossing. Zaken moeten structureel op orde worden gebracht. De interne sturing wordt verder verbeterd. Op die manier ontstaan voorwaarden waarbinnen er beter gebouwd kan worden aan Venlo. Samen, duurzaam en financieel verantwoord.

Hier zijn de Kadernota 2020 en de Jaarstukken 2018 in te zien.