15 maart 2019

Klimaatatlas voor gemeente Venlo

Het klimaat verandert en wordt extremer. Het gaat heviger en langduriger regenen, terwijl we ook meer hittegolven en langere periodes van droogte gaan krijgen. In Limburg bereiden we ons voor op de veranderingen van het klimaat.

Klimaatatlas voor gemeente Venlo

Een eerste stap is het inzichtelijk maken van kwetsbaarheden en weersextremen van het klimaat. In het regionale samenwerkingsverband Waterpanel Noord (noordelijke gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg) is een zogenaamde Stresstest Light uitgevoerd, waarbij de kwetsbaarheden en knelpunten voor de thema’s wateroverlast, hittestress en droogte voor het stedelijk gebied globaal in beeld gebracht zijn.

Het resultaat van de Klimaatstresstest Light is de klimaatatlas. In deze klimaatatlas worden de resultaten beeldend zichtbaar. Het is een handige website om te laten zien waar gevoelige gebieden en kwetsbaarheden liggen. Dit computermodel laat indicatief zien welke panden en gebieden gevoelig zijn voor klimaatveranderingen. De risico’s op wateroverlast en extreme hitte worden voor alle Limburgers openbaar en zijn online te raadplegen. Vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Maastricht hebben de kaarten online staan. Waaronder nu ook gemeente Venlo.

Met de Stresstest en de klimaatatlas worden nog geen concrete oplossingen en maatregelen aangedragen. Wel is er nu een tool waarmee het gesprek over het veranderende klimaat gevoerd kan worden. Met de klimaatatlas maken we inwoners bewust van de impact van klimaatveranderingen.

Bekijk hier de klimaatatlas.