14 maart 2019

Op weg naar de Samenlevingsagenda

Dicht bij de inwoners staan en goed naar hen luisteren. Weten wat er speelt in de verschillende wijken. De ‘kennis van de straat’ beter benutten en bewonersinitiatieven stimuleren. Dat zijn belangrijke kernopgaven van het Venlose gemeentebestuur. 

Op weg naar de Samenlevingsagenda

Om daar serieus invulling aan te kunnen geven werken we, samen met inwoners, aan een samenlevingsagenda. Een samenlevingsagenda waarin wensen en behoeften vanuit de wijk en de gemeente in kaart worden gebracht en waarin samenwerkingsafspraken worden gemaakt. 

Wethouder Peeters “Onze inzet is er op gericht om in de aanloop naar 2020 een gedragen samenlevingsagenda per wijk/buurt te presenteren. Een agenda van en voor de wijk, die concreet, doordacht en toekomstbestendig is. Dat is ons streven, daar maken we ons sterk voor.” 

Resultaten wijkenquête en buurtcafés
We willen graag weten hoe we onze wijken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De eerste stappen op weg naar een samenlevingsagenda zijn daarom eind vorig jaar al gezet. Met een gemeentebrede wijkenquête en 23 buurtcafés, verspreid over de hele gemeente, hebben we wensen en behoeften van wijkbewoners in beeld gebracht.

Uit de wijkenquête kwam duidelijk naar voren dat een grote meerderheid (67%) vindt dat inwoners meer invloed zouden moeten hebben in de wijk. Verder geeft driekwart aan een wijk- of dorpsraad belangrijk te vinden. Maar voelt slechts 27% zich vertegenwoordigd door een dergelijk orgaan. Een kleine nuance is hier wel op z’n plaats; met een respons van 2.457 ingevulde enquêtes zijn de uitkomsten niet representatief voor alle doelgroepen in Venlo.   

Tijdens de 23 buurtcafés, die eind 2018 zijn georganiseerd, zijn een aantal belangrijke signalen afgegeven. Zo vinden mensen dat het groenonderhoud en toezicht op straat geïntensiveerd moeten worden. Verder moet de communicatie met de gemeente verbeteren. Specifiek aandachtspunt is de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Tot slot willen inwoners meer waardering voor hun betrokkenheid bij de wijk en moet de samenwerking met dorps- en wijkraden verder ontwikkeld worden. De uitkomsten bieden vooral een nadere duiding van de resultaten uit de wijkenquête. Met 528 deelnemers zijn de resultaten van de buurtcafés niet representatief. 

Buurtbudgetten
Inwoners willen serieus genomen worden door de gemeente en meer invloed in hun wijk. De invoering van buurtbudgetten is een manier om meer zeggenschap en betrokkenheid in de wijk te organiseren. De pilot in de Blerickse wijk Vastenavondkamp laat positieve resultaten zien. Veel kleine wijkprojecten, gekozen door de inwoners, zijn inmiddels grotendeels samen met de gemeente gerealiseerd. De buurtbudget-methode heeft voor meer dynamiek en saamhorigheid in de wijk gezorgd. Een geweldig resultaat. 

Vervolgproces
Ondanks dat een overgrote meerderheid aangeeft graag in hun wijk of buurt te wonen, leveren de wijkenquête en buurtcafés een schat aan verbeterpunten op. Deze punten nemen we uiterst serieus, daar maken we werk van. Daarom organiseert de gemeente in het voorjaar een nieuwe serie buurtcafés, waarin de aandachtspunten per wijk verder gespecificeerd gaan worden. In de zomermaanden zal dan een verstandige match gemaakt worden tussen de wijkagenda en de gemeentelijke agenda. In het najaar bespreken we deze resultaten nog een keer met de wijken en dorpen. Op die manier bouwen we, in samenspraak met onze inwoners, aan een samenlevingsagenda per wijk/buurt. Een agenda die vanaf 1 januari 2020 de kern vormt voor onze ondersteuning aan bewoners. Met zeggenschap en eigenaarschap van inwoners.