24 januari 2019

Een schone gemeente: de aanpak van zwerfafval

De gemeente Venlo wil een schone gemeente zijn. Een gemeente zonder zwerfafval. Daarom faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het schoonhouden van de wijken en dorpen.

Een schone gemeente: de aanpak van zwerfafval

Zo doen we dat
Bewoners spelen een cruciale rol in het schoonhouden van wijken en dorpen. De gemeente ondersteunt daarbij, door grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar te stellen. Wilt u deze materialen ook aanvragen, dat kan via www.venlo.nl  

Ook zijn er zogenaamde zwerfafvalcoördinatiegroepen van bewoners. Zij regelen het opruimen van zwerfafval in een bepaald gebied. Hiervoor krijgen ze van de gemeente een budget per postcodegebied. De groep heeft zelf de vrijheid om dit geld zo goed mogelijk in te zetten voor de aanpak van zwerfafval in de wijk of het dorp.
Zo werken we samen aan dit probleem, want één ding is zeker, als gemeente kunnen we dit niet alleen.

Betrokken inwoners
De afgelopen jaren is de betrokkenheid van bewoners steeds groter geworden. Inmiddels zijn er:
- 16 zwerfafvalcoördinatiegroepen in verschillende postcodegebieden;
- 90 deelnemende verenigingen en scholen in de verschillende wijken;
- Honderden individuele opruimers in de wijken;
- 20 verenigingen en scholen die jaarlijks alle Venlose Maasoevers schoonmaken.

Van schoon maken naar schoon houden!
Opruimen is goed, maar de gemeente schoon houden is nog veel beter. Venlo wil niet dat we steeds maar zwerfafval moeten blijven rapen. Venlo heeft dan ook als wensbeeld om in 2025: “Een schone gemeente zonder zwerfafval” te zijn.

Om dit wensbeeld te realiseren heeft de gemeente eind 2017 in overleg met veel actieve bewoners een plan van aanpak opgesteld. De bewoners hebben veel ideeën aangedragen.  Om een schone gemeente én een schoon land te krijgen nemen we samen een aantal maatregelen. 

(Inter)nationale actie ‘schoon houden’
Veel zwerfafval kan worden voorkomen door (inter)nationale regels. In Europa en in Nederland zijn maatregelen in voorbereiding tegen producten, verpakkingen en activiteiten die op (inter)nationaal niveau veel zwerfafval veroorzaken. Dit moet gaan leiden tot minder vervuiling door bijvoorbeeld plastic flesjes en blikjes en eenmalige plastic verpakkingen en producten. De gemeente Venlo heeft zich in 2017 aangesloten bij de statiegeldalliantie om zwerfafvalpreventie te stimuleren.  

Lokale acties ‘schoon houden’ 
Binnen de gemeente Venlo zal de aandacht vooral gericht zijn op preventie, handhaving en communicatie. Als het gaat om zwerfafvalpreventie, dan wil de gemeente bijvoorbeeld de betrokkenheid van scholen en evenementen vergroten.  Zij kunnen binnen hun omgeving preventiemaatregelen nemen, een voorbeeldfunctie vervullen en hun leerlingen en publiek betrekken bij het schoonhouden van hun omgeving. 

Wat betreft handhaving wil de gemeente de pakkans verhogen van mensen die willens en wetens vervuilen. Daarom gaat de gemeente in 2019 extra handhaven op het veroorzaken van zwerfafval.
Om niet op te vallen zullen de handhavers in burger, dus niet in uniform, op straat aanwezig zijn.
Bewoners kunnen probleemlocaties doorgeven. Hoe meer informatie we over het probleem ontvangen, hoe gerichter de handhavers actie kunnen ondernemen. Geef dus ook eventuele probleemtijdstippen of informatie over mogelijke dader(s) door. Meldingen kunnen doorgegeven worden via www.venlo.nl

Tot slot vergroten we de zichtbaarheid van vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Dit doen we door de campagne “Ik doe mee”. Daarbij vragen we anderen om ook mee te helpen met het schoon houden van onze gemeente en het aanspreken van anderen hierop.  Als veel mensen een kleine bijdrage leveren, dan kunnen we samen onze gemeente schoon houden.