11 september 2018

Veranderingen Open Inloop

Na intensief overleg met de zorgaanbieders vindt er een aantal wijzigingen plaats in de organisatie van de Open Inloop in Venlo.

Veranderingen Open Inloop

De wijzigingen zijn nodig om deze Wmo-voorziening ook voor de toekomst binnen het beschikbare budget te kunnen behouden. De zorgaanbieders hebben, samen met de gemeente, per locatie een plan opgesteld. Het uitgangspunt in die plannen is dat de gevolgen voor de bezoeker en de vrijwilliger van de Open Inloop zo beperkt mogelijk blijven. Voorop staat dat de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd blijft, zo blijft de professionele inzet op alle locaties behouden. Ook zijn nieuwe deelnemers nog steeds van harte welkom.

Wat is Open Inloop?
Open Inloop is een vorm van dagbesteding waarvoor geen indicatie nodig is. Dus in principe kan iedereen naar de Open Inloop, maar de meeste deelnemers zijn zeventigplussers die eenzaam of vergeetachtig zijn. Of beperkingen hebben waardoor ze niet meer goed zelfstandig thuis de dag doorkomen. Met de Open Inloop wordt in een groot aantal gevallen de mantelzorger deels ontlast. Het is een voorziening vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wat verandert er?
Bij het maken van de plannen per locatie is er gekeken naar de bezoekersaantallen per locatie en de openingstijden met dal- en piekuren. Daarnaast zijn de mogelijkheden om samen te werken met andere Open Inloop-locaties in de buurt en de inzet van vrijwilligers in samenwerking met KanDoen besproken.

De wijzigingen verschillen per locatie. Op sommige locaties verandert er iets in de openingstijden en de personele bezetting. Op andere locaties wordt er gewerkt met meer vrijwilligers van KanDoen, bijvoorbeeld bij De Zuidpilaar.

Op een aantal locaties was sprake van dubbele inzet van professionals. Daar is bekeken of dat, voor een deel van de openingsuren, minder kan. Ook hierbij is per locatie een afweging gemaakt met behulp van advies van de professional. In De Witte kerk, Boulevard Hazenkamp, De Haandert en ’t Pronkeppelke is dit het geval.

Ook is er gekeken naar meer samenwerking tussen de verschillende locaties, waardoor op sommige dagen één van beide locaties dicht kan. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling tussen Zonneveld en Boulevard Hazenkamp in Blerick. Met name voor de kwetsbare deelnemers wordt deze uitwisseling door de professionals georganiseerd. Uiteraard zijn de wijzigingen met de gebruikers van de Open Inloop-locatie gedeeld.

Op de gemeentelijke website staan de nieuwe openingstijden. Nu alvast de veranderingen op een rij:

  • Voor De Schans, De Zuidpilaar, De Haandert en Boulevard Hazenkamp geldt dat de locaties wekelijks tijdens de daluren minder open zijn. Dit varieert van een half uur later open in de ochtend tot één uur eerder dicht ’s middags;
  • Voor de Witte kerk, De Schans, Boulevard Hazenkamp, De Haandert, De Zuidpilaar en Park Rijnbeek geldt dat de Open Inloop tijdens de kerstvakantie gesloten is. In voorgaande jaren is ook al eerder tijdens de kerstvakantie of in de zomervakantie gekozen voor beperktere openingstijden.


Waarom deze veranderingen?
Venlo kampt, net als veel andere gemeenten, met een financieel tekort op het gebied van zorg en ondersteuning. In 2017 hebben we als gemeente meer geld uitgegeven dan begroot, dat willen we in 2018 voorkomen. De gemeente moet daarom zeer kritisch omgaan met de beschikbare budgetten en er op toezien dat de zorgaanbieders binnen de financiële kaders passende zorg blijven leveren. Want dat is de opdracht die het college van de gemeenteraad heeft gekregen.

In dat kader is het afgelopen jaar bij alle Open Inloop-locaties gekeken naar de hoogte van de uitgaven en de resultaten die bereikt zijn. Met de wijzigingen die zijn doorgevoerd, wordt dus nu tussentijds gestuurd op de uitgaven.