11 juni 2018

Sociale veiligheid, zichtbaarheid en communicatie moeten beter

Het nieuwe college van de gemeente Venlo heeft tijdens de recente bijeenkomsten in Venlo, Velden, Tegelen en Blerick zinvolle gesprekken met bewoners gevoerd. De onderwerpen die uit de vier avonden naar voren komen zijn sociale veiligheid, zichtbaarheid en communicatie.

Sociale veiligheid, zichtbaarheid en communicatie moeten beter

Verbeterpunten
Het college heeft de ambitie uitgesproken om voor het einde van dit jaar deze drie thema’s verder uit te werken en aan te pakken. Dit betekent dat er op wijkniveau samen met bewoners gekeken wordt hoe verbetering op de genoemde thema’s mogelijk is. Maar ook worden de prioriteiten op wijkniveau in beeld gebracht. Wat moet als eerste worden aangepakt? Wat kunnen bewoners daar zelf in betekenen? En welke rol speelt de gemeente? Daar moeten heldere afspraken over worden gemaakt.

“En precies op dat laatste punt valt nog veel te verbeteren,” stelt wethouder Sjors Peeters (Leefbaarheid en Wijken) . “Onze communicatie met bewoners moet beter. Verwachtingen moeten over en weer duidelijk zijn. En afspraken moeten we simpelweg nakomen. Dan bouw je aan vertrouwen. En alleen dan kun je samen met bewoners stappen zetten om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.”

Meer blauw in de wijk
Ook gevoelens van onveiligheid waren tijdens de avonden vaak onderwerp van gesprek. Bewoners gaven aan graag meer ‘blauw’ op straat te zien. Wijkagenten, handhavers, boa’s die vaker een oogje in het zeil houden. “Een duidelijk signaal, dat we serieus gaan bekijken,” zegt wethouder Peeters. “We zetten, binnen onze financiële mogelijkheden, in op structureel meer ogen en oren in de wijk. Onze zichtbaarheid willen we daarmee ook vergroten.”

Maar de wethouders gaan zelf ook vaker de wijken in. Inmiddels heeft elke wethouder een eigen aandachtsgebied gekregen. Want ook zij willen zichtbaar zijn en regelmatiger het gesprek met bewoners voeren. En vaker hun belevingen ophalen. De vier avonden eind mei waren in dat kader een eerste aanzet.