07 juni 2018

Venlo moet stevig aan de bak

De boodschap uit de Jaarrekening 2017 en de Kadernota 2019 is helder: de financiële situatie van de gemeente Venlo is onveranderd 'zorgelijk en complex'. 

Venlo moet stevig aan de bak

Geld voor nieuw beleid is er niet of amper, de inspanningen zijn en blijven er op gericht om tekorten terug te dringen en de financiële positie te versterken. Het college wil daartoe risico’s verminderen, uitgaven terugbrengen door heldere keuzes te maken en te focussen op speerpunten. Nieuw is dat een verhoging van de OZB niet langer op voorhand wordt uitgesloten – maar we moeten dit zien als sluitstuk, niet als uitgangspunt. "Het is code oranje," concludeert wethouder Ad Roest (Financiën en Personeel). Toch is hij niet pessimistisch. 

Het totale tekort over 2017 is, ondanks de inspanningen van het afgelopen jaar, verder opgelopen met 5,8 miljoen. Het merendeel hiervan is het gevolg van de situatie in het sociaal domein. "Het is, toegegeven, geen opwekkend beeld dat wordt geschetst," reageert wethouder Ad Roest. "Er ligt een enorme opgave. Toch zie ik lichtpunten. Niet alles ontwikkelt zich negatief: we zien ook positieve trends. Mede dankzij de goed lopende economie. Verder is er geen sprake meer van complete verrassingen; ik constateer dat de meeste oorzaken van de tekorten nu redelijk goed in beeld lijken te zijn. Maar ook dat we in de uitvoering van maatregelen nog wat achter lijken te lopen. Waar het nu op aankomt is om als college scherp te blijven op de besluiten die we gaan nemen in de komende tijd. De kadernota geeft daarvoor duidelijke handvatten."

En: "Wat voor het college geldt, is ook van toepassing op de gemeenteraad. Deze coalitie nodigt alle fracties uit om constructief mee te denken en kritisch te volgen of het college zich houdt aan afspraken die we gemaakt hebben. Laten we verder niet vergeten dat de uitgangspositie van deze gemeente onveranderd kansrijk is. Venlo ligt er goed bij, onze economie bloeit en meer mensen hebben betaald werk. Ik verwacht dat de intensievere samenwerking met inwoners en ondernemers ook vruchten gaat afwerpen op de middellange termijn. De ervaring leert dat als mensen anders gaan werken, de creativiteit wordt gestimuleerd." 

De Kadernota wordt besproken in de gemeenteraad van 13 juni (beeldvorming), 20 juni (oordeelsvorming) en 27 juni (besluitvorming).